תקנון האתר tzilum1.co.il

אתר ״ tzilum1.co.il ” (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי הלקוחות הגולשים ברשת האינטרנט, בעל האתר ומפעילו הינו חברת דפוס צילום ראשון (tzilum1.co.il), ע.מ. 029422953 ,שרשומה ברח’ רחל אלתר 9 בלוד בישראל (להלן ״הדפוס”).
פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן “פעולה”), הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.

התקנון  מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין הדפוס, לכל דבר ועניין. מובהר כי הגלישה באתר ו/או ביצוע הפעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות הרשמות בתקנון. אם אינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. יודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הינו בגיר בגיל 18 ומעלה וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הינך מחוייב לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם כדי לבצע כל פעילות במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים
מובהר כי הדפוס הינו רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש, הדפוס שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר (בשבתות וחגי ישראל ) ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר לפי שיקול דעתם הבלעדי.
תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י הדפוס, האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים אשר מוצעים באתר זה
אתר הדפוס מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

1. רכישת מוצרים.
2. גלישה ועיון בתכנים שונים.
3. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר ע”י המשתמש באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.
4. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק ורשתות אחרות של הדפוס. מובהר כי הדפוס רשאי לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.
5. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
מובהר כי הדפוס אינו מתחייב כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והדפוס יהא רשאי לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדית ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי הדפוס רשאי לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט עשוי לפגוע בשמו של הדפוס ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לדפוס את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית ללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת התכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לדפוס מוניטין בתחום פעילותו וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של הדפוס ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמו הטוב של הדפוס בעיני הציבור.

איכות המוצר
הדפוס מייצר\מייבא מוצרים איכותיים שעברו ביקורות רבות לפני שמגיעות ללקוח הקצה וזאת ע"מ להביא ללקוח מוצר איכותי ללא פשרות. עם זאת, אין לדפוס אחראיות לאיכות התמונות שיודפסו על המוצרים השונים, אחריות זו תחול על שולח התמונות ו/או מי מטעמו בלבד. ולא תהיה לו כל טענה או תלונה לגבי איכות ההדפסה ו/או התוצאה.

אנו לא מתקנים את התמונות להוציא מקרים מיוחדים ולפי בקשה מיוחדת.

עיצובים גרפיים במוצרים מודפסים
העיצובים הגרפיים המצויים במוצרים השונים שבאתר הם אלו שיודפסו אלא אם כן הלקוח פנה בטלפון או במייל וקיבל אישור מצוות דפוס צילום ראשון כי התאמת העיצוב הגרפי תעשה עבורו. במידה והלקוח לא ביקש להחליף את העיצוב הגרפי הקיים באתר, המוצר יודפס לפי העיצוב הקיים באתר. דפוס צילום ראשון שומר לעצמו ואת הזכות לדרוש תשלום על עיצובים גרפיים הנדרשים לפי הזמנה.


הרכישה באתר הדפוס
בכדי לבצע הזמנה, יש תחילה לבחור את המידה והפריט המבוקש. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג “עמוד מוצר” בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה ופרטים נוספים (להלן “דף הפריט”). הדפוס רשאי לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, יתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ועדכנים אחרת לא יוכל דפוס צילום ראשון להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נציין שנגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לדפוס עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה יבצע הדפוס בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “”הפריטים”.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים והמקובלים. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו ללקוח, מכל סיבה שהיא, יהיה דפוס צילום ראשון רשאי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת הדפוס. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד הדפוס ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

ההזמנה תירשם באתר דפוס צילום ראשון ומשתמש שביצע רישום לאתר יוכל לראותה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר קבלת ההזמנה עד 3 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של הדפוס אינו מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את הדפוס. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של הדפוס הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם, מובהר שהאתר יהיה סגור בשבתות וחגים ולא תתאפשר ביצוע פעולות האתר.

תמחור המוצרים
לדפוס צילום ראשון שמורה הזכות לשנות את מחירי המוצרים ועלויות נלוות מעת לעת, לרבות עלות משלוח ללא כל צורך במתן דין וחשבון לגורם כזה או אחר אשר אינו קשור לדפוס צילום ראשון, כל המחירים באתר הינם בש"ח ובחלקם אינם כוללים מע"מ, כמו כן המחירים באתר אינם כוללים משלוח אלא אם כן צוין אחרת בדף המוצר.


אספקתו של המוצר
המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו בתוספת תשלום או לאחד ממרכזי האיסוף של חברת המשלוחים שאתה הדפוס עובד.

אספקה לבית המשתמש/נקודת איסוף
החברה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים)החברה ו/או מי מטעמה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שבת, ערבי חג וחג. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש/נקודת איסוף כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: “דמי משלוח”].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר אלא אם נרשם אחרת .

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד שליחת ההזמנה בפועל מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי דפוס צילום ראשון לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:
עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הדפס יהיה רשאי לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.
אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, הדפוס ימסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה ובלבד שלא בוצעה על המוצר התאמה אישית.

מדיניות משלוחים
בדפוס צילום ראשון אף אחד לא נשאר מקופח המשלוחים שלנו מגיעים לכל הארץ
עלות משלוח רגיל: 65 ₪
בקנייה יומית מעל 1200 ₪ משלוח אחד חינם
זמן משלוח: עד 7 ימי עסקים מיום לאחר ביצוע ההזמנה, משלוח לכל חלקי הארץ עד הבית
גודל החבילה במשלוח 60x40x40 ס"מ או עד משקל 15 ק”ג – הגדול מבינהם, כל חריגה מהגודל הנקוב תגרור דמי משלוח נוספים.
אפשרות לאיסוף עצמי במשרדי הדפוס עם הצגת חשבונית ללא עלות נוספת ובתיאום מראש בין השעות 10:00-18:00 {החבילה תימסר ללקוח מחוץ למשרדי הדפוס}

ביטול עסקאות
החלפות
המוצר יוחלף לאחר שיגיע בשלמותו אלינו, באריזתו המקורית, טרם בוצע בו שימוש כלשהו וללא כל נזק, לאחר תיאום עם נציגינו ולא יאוחר מ- 14 יום מיום קבלתו. ההחלפה מותנית בהימצאות המוצר במלאי.

לא תתאפשר החלפת מוצרים אשר יוצרו /הודפסו בהתאמה אישית עבור הלקוח, עלויות משלוח באם קיימות, יחולו על מחליף המוצר בלבד, החלפה, באם היא מתאפשרת, הינה חד פעמית.
מוצר שנמכר באופן דיגיטלי לאחר שליחתו ללקוח לא יוכל להיות מוחזר וכן לא יהיה ניתן להזדכות עליו בשום צורה שהיא.

ביטול עסקת הרכישה על ידי הדפוס
דפוס צילום ראשון שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
3. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
4. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
5. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
6. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בדפוס ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו.
7. אם לפי דעת דפוס צילום ראשון, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו, בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות הדפוס לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” – משמעויותיו, בין היתר: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או
תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
בנסיבות כאמור רשאית הדפוס לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור דפוס צילום ראשון לא יהיה אחראי ולא יישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש
המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר אם מתאפשר בכך כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

1. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (להוציא דמי המשלוח, ככל שנגבו). ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי
לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוחזר באריזתו המקורית ובלבד שלא בוצעה עליו התאמה אישית.
2. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט בדרך שבו בוצעה המשלוח ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש והוחזר באריזתו המקורית .מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה (בסעיף זה,
אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין זה שהתקבל) לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

3. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל
שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות הדרך שבו בוצעה המשלוח, לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
4. הלקוח בחר להגיע לאיסוף עצמי עליו לבדוק את המוצר המוזמן קודם עזיבתו את מקום המסירה, במידה ולא ביצע בדיקה זו והתגלה תקלה כלשהי במוצר, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר/החלפה כלל.
5. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה.

אחריות, אבטחה ופרטיות
דפוס צילום ראשון ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של הדפוס אשר אחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של הדפוס. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. יודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות הדפוס מאחר והדפוס נעזר בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות של דפוס צילום ראשון להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הדפוס ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הדפוס. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, הדפוס לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. הדפוס מתחייב כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, הדפוס יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בדפוס ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי הדפוס לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי הדפוס צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, הדפוס יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.


קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר הדפוס, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו של דפוס צילום ראשון בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר הדפוס, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם דפוס צילום ראשון בלא קבלת הסכמת הדפוס מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר הדפוס לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת הדפוס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשות מפורשת של הדפוס מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו הדפוס, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הדפוס ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם דפוס צילום ראשון נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.


דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) לוד ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

קנייה נעימה ומוצלחת!
דפוס צילום ראשון  ע.מ. 029422953
טל': 052-8584440

חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים
0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזרה לחנות
   Apply Coupon
   Unavailable Coupons
   0pxx4kgz Get 5% off
   3fh7vko4 Get 5% off